Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

19:39
9719 7929 400
Reposted byinspirations inspirations

September 19 2017

22:16

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viatout tout
22:15
7926 4f24 400
22:15
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
22:14
2419 370b 400
22:14
0673 2242 400

Organek

22:14
2212 8612 400
Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:14
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamisery misery
22:13
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisery misery
22:11
22:11
Reposted fromFlau Flau viamisery misery
22:11
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
22:11
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamisery misery
22:11
2862 082a 400
Reposted fromoutoflove outoflove viamisery misery
22:10
22:10
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
22:10
1810 3bff 400
Reposted frombrumous brumous viamisery misery
22:10
2970 2422 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viamisery misery
22:10
9550 91b5 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viamisery misery
22:10
4615 9156 400
Reposted fromdivi divi viamisery misery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl