Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

22:34
I could've showed you all the scars at the start
But that was always the most difficult part
— Dermot Kennedy
22:32
And even though I tried
All these memories run my mind in slow motion
— Dermot Kennedy
22:30
What if the love you deserve is love you never find?
I've learned in love and death, we don't decide
— Dermot Kennedy
Reposted byjamaicanbeat jamaicanbeat
22:26
What if I'm lost now 'cause of demons comin'
— Dermot Kennedy

October 04 2019

22:50
4186 8d9a 400
Reposted fromBabson Babson viainspirations inspirations
22:50
8902 55a1 400
Reposted fromstationC stationC viajoannem joannem
22:50
22:49
Reposted fromFlau Flau viajoannem joannem
22:49
1921 9b34 400
Reposted fromfeegloo feegloo viazoou zoou
22:48
2301 cbe5 400
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viajoannem joannem
22:48
2699 983f 400
Reposted fromagatiszka agatiszka viazoou zoou
22:48
8204 3eca 400
Reposted fromniente niente viazoou zoou
22:48
3125 b5a6 400
Reposted fromnapiechote napiechote viazoou zoou
22:47
22:47
9881 1b0e 400
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viazoou zoou
22:47
5900 8632 400
Reposted fromhormeza hormeza viazoou zoou
22:46

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viazoou zoou
22:46
2162 0770
Reposted fromolaosa olaosa viazoou zoou
22:46
6364 cc65 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
22:46
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl