Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

23:49
Reposted byzEveRnorthrzzkropkacomplicated-ideavalardohaerismasterofpuppetsbigevilgrin00frequenzwasser
21:53
3129 5b32 400
Reposted fromSzczurek Szczurek
21:51
21:51
21:51
4410 6b3a 400
Reposted fromgoorsky goorsky viascorpix scorpix
21:50
Czasem wystarczy zatrzymać się na chwilą, cofnąć o krok i przyjrzeć swoim myślom, uczuciom i działaniom - a nie postępowaniu drugiej osoby.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:49
21:48
21:48
21:48
1862 67c8 400
Reposted fromtfu tfu viakrajes1993 krajes1993
21:47
Niczego nie żałuj.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:46
7788 d268 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
21:46
Może to właśnie ja?
Nie odtrącaj mnie.
Może ja właśnie mam
wszystko, czego chcesz.
Ten chaos, w którym tkwię
zniknie, gdy poskładasz mnie.
— Ania Dąbrowska, "Poskładaj mnie"
Reposted fromcudoku cudoku viascorpix scorpix
21:46
8672 afbc 400
Reposted frompaasiak paasiak viascorpix scorpix
21:45
7951 9139 400
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
21:45
3135 bf79 400
Reposted fromsohryu sohryu viascorpix scorpix
21:44
5202 03cb 400
Reposted fromxquidamx xquidamx viascorpix scorpix
21:44
0586 9af8 400
Reposted fromdelain delain viascorpix scorpix
21:43
0072 766f 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viakrajes1993 krajes1993
21:43
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl