Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

21:44
2630 1a9e 400
21:44
21:43
21:43
4905 cc63 400
Reposted fromqb qb viajunior13 junior13
21:42
Nawet nie przeszkadza mi już moja samotność.  Przyzwyczaiłam się. 

Ale czy to dobrze? 
— A może tylko mówię że nie nie przeszkadza.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viakatalama katalama
21:42
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:41
5312 815d 400
Reposted fromkrzysk krzysk
21:41
(...) Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
21:41
21:41
3848 93c4 400
Reposted fromoblivions oblivions viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:40
6326 0eff 400
Reposted fromkrzysk krzysk
21:40
6634 2306 400
Reposted fromkrzysk krzysk
21:40
6810 558e 400
Reposted fromkrzysk krzysk
21:40
21:40
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
21:40
8011 eb49 400
Reposted fromkrzysk krzysk
21:39
21:39
3160 d9c9 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
21:39
Reposted fromworst-case worst-case viakatalama katalama

April 24 2017

15:46
I want it all. I need it all. I don't need you whole, but I need whole you.
— Meli Raine, A harmless little plan
Reposted byrzzkropkaczekoladowezatracenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl