Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

18:29
6807 0c6c 400
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:29
7608 f6d1 400
18:29
8549 9165 400
18:28
0192 3fde 400
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:28
18:28
8324 afa2 400
18:28
18:27
18:26
8248 37bd 400
Reposted fromoll oll viadoubleespresso doubleespresso
18:26
1344 e186 400
Reposted fromdailylife dailylife viadoubleespresso doubleespresso

June 05 2017

13:46
13:46
7948 6c02 400
Reposted fromkrzysk krzysk
13:45
13:45
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:45
1912 7eae 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viathenewyork thenewyork
13:44
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianivea nivea
13:44
4550 6344 400
Reposted fromcallmeangie callmeangie vianivea nivea
13:41
To że znaliśmy się kiedyś to mało
Jakoś się wszystko to nam rozjechało
Inne też ścieżki wybierasz na mieście
Z dawnych relacji niewiele zostało
— Kękę, mistrz
Reposted fromSalute Salute viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:40
13:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl