Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

20:59
1738 4f67 400
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:59
4451 81f7 400
20:27
1094 63cf 400
Reposted fromwwannie wwannie viakrajes1993 krajes1993
20:27
1864 f781 400
Reposted frombabyface babyface viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
20:25
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
20:22
2180 945f 400
Reposted fromkrzysk krzysk
20:19
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:18
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
20:17
2673 c3c5
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
20:17
2732 9d5f 400
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
20:17
2877 1dba 400
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
20:17
6857 980b 400
20:14
3683 a2e7 400
Reposted fromalternativestyle alternativestyle

August 02 2017

21:59
6239 4775 400

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

21:59
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
21:58
8884 1483 400
Reposted frombyheart byheart viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:58
4273 5957 400

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viajunior13 junior13
21:55
1745 bb86
Reposted fromgainaxing gainaxing viajunior13 junior13
21:50
21:49
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl